shadowДЕЙНОСТИ

Про Терм Дрил, обособена като подфирма на Про Терм,  беше създадена като монтажна организация с цел изграждане на геотермални сондажи и извършване на всички  инженерингови  дейности, свързани  с изграждането на инсталация за геотермално отопление и климатизация на административни и жилищни сгради, монтажни организации или крайни клиенти.

 

Услугите с които Про Терм Дрил  е полезна:

 

- бюджетиране -  остойностяване на  вашето инвестиционно намерение  на база цена на квадратен метър по част отпление и климатизация чрез използването на геотермия преди да имате иазготвен проект по част ОВиК.

 

- технико икономическа обосновка - на база на бюджета и алтернативно решение за отопление и климатизция, срокът на изплащане на вашата геотермална инсталация според времето на изполването и.

 

- предпроектно проучване и помощ в проектния процес според вашето  задание за експлоатация и архитетурно решение, избор на място и  начин на разполагане на геотермалната инсталация според вашата ситуация на сградата и прилежащите и комуникации. Изготвяне на проект и специцификация.

 

- направа на геотермални сондажи за термопомени инсталации и довеждането им до техническите помещения чрез геотермални колектори, както и извършване на всички  документални дейности за  узаконяването им.

 

- доставка, монтаж  и пуск на термопомпени съоражения.

 

- направа на вътрешни инсталации за подово отопление/охлаждане или използването на вентилоконвектори само за геотермални проекти.

 

 


shadow